Reisvoorwaarden

1.  Reisovereenkomst
a. De reisovereenkomst komt tot stand door het invullen van het inschrijfformulier op de website of door het ondertekenen en opsturen van het volledig ingevulde inschrijfformulier toegestuurd door Bureau BALANS. De dag van ontvangst van het inschrijfformulier geldt als de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
b. Een deelnemer die een reisovereenkomst aangaat, is aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

2.  Boeking
a. De boeking van een pelgrimstocht geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Bureau BALANS. Indien gewenst kan een inschrijfformulier per post worden opgestuurd. De inschrijving wordt bevestigd via een (automatisch) mailbericht.
b. Binnen acht dagen ontvangt de deelnemer een telefoontje van Elisabeth Brouwer voor een kort intakegesprek.
c. De deelnemer is verplicht om persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de deelname aan de pelgrimstocht (zoals ziekte, medicijngebruik, handicap) bij boeking én telefonisch kenbaar te maken.

3. Vertrekgarantie / annulering door Bureau BALANS
a. Een pelgrimstocht gaat door bij minimaal 4 deelnemers.
b. Vliegtickets worden pas geboekt bij het minimaal aantal deelnemers.
c. Boeking van de vliegtickets gebeurt in principe door Bureau BALANS.
Indien een deelnemer eerder of later wil vliegen of van/naar een andere luchthaven dan Schiphol, moet de deelnemer zelf het vliegticket boeken. Voorwaarde voor het zelf boeken van een vliegticket is dat de deelnemer op de afgesproken tijd op het vliegveld van Iasi in Roemenië is, zowel op de heenreis als op de terugreis. Dit gebeurt in gezamenlijk overleg, vóóraf aan de boeking.
d. Bureau BALANS zal bij een onvoldoende aantal deelnemers een pelgrimstocht moeten annuleren.
Indien zich reeds deelnemers hebben ingeschreven worden deze, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, uiterlijk 4 weken van te voren hierover ingelicht. Bureau BALANS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die hieruit voortvloeit.
e. Indien om een andere reden een tocht geannuleerd moet worden, krijgt de deelnemer het reeds betaalde bedrag terug betaald.

4.  Reissom
a. De gepubliceerde reissommen zijn per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen zoals op de website en de factuur staan omschreven, plus een bijdrage voor de garantieregeling STO Garant (€ 15,=).
Als totale reissom geldt het bedrag op de factuur.
b. Uitzondering hierop vormt de prijs van het vliegticket. Deze is afhankelijk van het moment van boeking. Als de prijs hoger uitvalt dan de prijs zoals vermeld op de website, wordt hierover contact opgenomen met de deelnemer. Bij akkoord voor de boeking zijn de volledige kosten van het vliegticket voor de deelnemer. Het vliegticket wordt apart van de kosten van de pelgrimstocht meteen na boeking van het vliegticket gefactureerd. Hierop is de hieronder beschreven garantieregeling niet van toepassing.
c. De hoogte van de gepubliceerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen zoals die bij Bureau BALANS bekend waren op het moment van het maken van de publicatie.
d. Bureau BALANS behoudt zich het recht voor om bij ingrijpende prijsstijgingen de reissom te verhogen. De deelnemer wordt hier zo spoedig mogelijk mondeling en schriftelijk van op de hoogte gebracht. De deelnemer heeft het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10%, kosteloos en binnen 8 dagen na hiervan schriftelijk/per e-mail in kennis te zijn gesteld, schriftelijk te annuleren.

5. Betalingsprocedure
Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een factuur van Bureau BALANS. Op de factuur staat vermeld binnen welke termijn er betaald moet worden.

6.  Reisduur en programma
a. De vermelde reisduur van 8 dagen omvat tevens de dagen van vertrek en aankomst.
b. Wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema's van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur.
Een deelnemer heeft geen recht op restitutie van een deel van de reissom als gevolg van deze wijzigingen.
Ook kan de deelnemer geen schadevergoeding eisen als gevolg van vertragingen. Deze kan wel aangevraagd worden bij de luchtvaartmaatschappij, indien voldaan wordt aan de voorwaarden daarvoor.
c. Indien vertragingen of wijzigingen in het programma het gevolg zijn van het gedrag van de deelnemer en daaruit kosten voorkomen, zullen deze verhaald worden op de deelnemer.

7.  Programma wijzigingen
Onvoorziene lokale omstandigheden en het bijzondere karakter van de reizen die Bureau BALANS aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat, voor of tijdens de reis, aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Dit kan tevens het geval zijn bij overmacht situaties zoals politieke omstandigheden, oorlog, natuurrampen, weersomstandigheden, algemene stakingen etc.
Bureau BALANS c.q. de reisbegeleider zal er voor zorgen dat het originele karakter van de reis dan toch zo veel mogelijk behouden blijft.
Indien de wijzigingen voor aanvang van de reis bekend zijn, zal de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld.
De deelnemer kan geen schadevergoeding eisen als gevolg van hierdoor ontstane wijzigingen in het programma.

8.  Reisdocumenten en bagage
a. De deelnemer dient bij vertrek in het bezit te zijn van alle vereiste en geldige documenten. Voor reizen binnen Europa, waaronder Roemenië, kan ook met een ID-kaart worden gereisd.
b. De gegevens op het inschrijfformulier worden gebruikt voor het boeken van het vliegticket. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer de gegevens zo in te vullen zoals deze exact op het reisdocument staan.
c. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om de geldigheid van het reisdocument op tijd te controleren.
d. Indien de reis vanwege het gebrek aan het juiste document niet of slechts gedeeltelijk gemaakt kan worden, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.
e. Bureau BALANS is niet aansprakelijk als de reiziger niet aan de reis kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
f. Bureau BALANS is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, en/of reisdocumenten.

9. Vaccinaties, medicijnen en andere gevaren
Vaccinaties tegen DTP en Hepatitis A worden aanbevolen. U dient dit zelf te regelen.
In verband met de aanwezigheid van teken en van wilde dieren (vossen, wolven, beren) dient de deelnemer altijd de aanwijzingen van de reisbegeleiding op te volgen om de risico’s tot een minimum te beperken. Om de kans op een tekenbeet of de mogelijke gevolgen ervan tot een minimum te beperken dient de deelnemer passende maatregelen te nemen en zo nodig in overleg met de eigen huisarts antibiotica mee te nemen voor een spoedbehandeling (binnen 72 uur).

10.  Verzekeringen
De deelnemer is verplicht een reisverzekering met inbegrip van een S.O.S. alarmcentrale af te sluiten. Dit om Bureau BALANS in staat te stellen alle benodigde en verplichte hulp aan de in nood verkerende deelnemer te verlenen.

11.  Overige verplichtingen van de deelnemer
a. De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede en veilige reisuitvoering van Bureau Balans c.q. de reisbegeleider op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet nakoming van deze verplichting.
b. Indien de deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate bemoeilijkt wordt, of hierdoor de deelnemers in de groep, de organisatie of anderen in gevaar worden gebracht, kan hij/zij door Bureau BALANS c.q. de reisbegeleider van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. Indien, en voor zover de gevolgen van, de hinder en last aan de deelnemer kunnen worden toegerekend, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen.

12.  Annulering
a. Wij raden iedere deelnemer aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
b. Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk of per mail te geschieden. De datum van het poststempel op de annuleringsbrief geldt als annuleringsdatum. Is deze datum niet leesbaar dan geldt de datum van ontvangst van de brief. Bij annulering via de mail moet de mail met leesbevestiging worden verstuurd. De datum van verzenden geldt als annuleringsdatum.
c. Bij annulering is de deelnemer de volgende bedragen verschuldigd, plus de eventueel al gemaakte kosten door de reisorganisatie voor het vliegticket:
-  tot 62 dagen voor vertrek: alleen de kosten van het vliegticket
-  meer dan 42 dagen voor vertrek: 25% van de resterende reissom
-  van 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de resterende reissom
-  van 28 tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de resterende reissom
-  minder dan 14 dagen voor vertrek: 100% van de resterende reissom
d. Annulering tijdens een tocht geeft geen recht op vergoeding van de niet-genoten reisdagen.

13.  Aansprakelijkheid
a. Bureau BALANS is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis, volgens de reisovereenkomst.
Bij de beoordeling hiervan dient mede rekening te worden gehouden met het avontuurlijke karakter van de reis, de lokale omstandigheden, gewoonten, gebruiken en beperkingen die de bestemming en de aard van de reis met zich mee kunnen brengen: in het gebied, wat een nationaal park is, komen wilde dieren als vossen, wilde zwijnen, wolven en beren voor.
b. Bureau BALANS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
-  tekortkomingen in de uitvoer van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de deelnemer, waaronder inbegrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer;
-  invloed en handelen van niet bij de overeenkomst betrokken derden;
-  omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Bureau BALANS en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Bureau BALANS kunnen worden toegerekend;
-  overmacht situaties zoals: natuurrampen, oorlogen, politieke onrust, stakingen, wijzigingen vluchtschema's;
-  diefstal, verlies, schade aan eigendommen;
-  ziekte van de deelnemer;
-  fouten gemaakt door luchtvaartmaatschappijen.
c. Bureau BALANS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking bieden.
d. Indien Bureau BALANS aansprakelijk is voor andere schade dan die ten gevolge van dood van of letsel aan de deelnemer, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.

14.  Klachten
Eventuele klachten dienen altijd eerst en direct met de reisbegeleiding ter plekke te worden besproken. Indien naar inzicht van de deelnemer geen bevredigende oplossing wordt gevonden, dient de deelnemer deze klacht binnen twee weken na afloop van de reis schriftelijk in te dienen bij Bureau BALANS.